R-Insights ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และทำการตลาดที่แม่นยำ

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักของ RMP ท่านสามารถคลิกไปยัง "R-Insights" เพื่อดูข้อมูลรายงานสถิติสำคัญของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ