R-Insights ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และ ทำการตลาดที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น

เมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักของ RMP ท่านสามารถคลิกไปยัง "R-Insights" เพื่อดูข้อมูลรายงานสถิติสำคัญของธุรกิจ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ