สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)

สำหรับธุรกิจที่มีการใช้งานใบเสนอราคาและปิดการขายในระบบ R-CRM รวมถึงกรณีที่มีการกำหนดเป้ายอดขายไว้ สามารถดูข้อมูลและสรุปรายงานที่สำคัญต่าง ๆ ได้โดยไปที่ R-Insights รายงาน "สรุปยอดขายประจำปี (Annual Sales Report)" ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

1. ภาพรวม
2. แบ่งตามทีม
3. แบ่งตามผู้ใช้
4. แบ่งตามสินค้า

 

1. ภาพรวม

แสดงข้อมูลยอดขายรวมของธุรกิจในรูปแบบกราฟรายเดือน โดยแสดงข้อมูลยอดขายรวมทั้งหมด 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมของปีที่เลือก โดยสามารถเลือกปี, Pipeline และทีมที่ต้องการดูข้อมูลได้ ดังรูป

แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบยอดขายประจำปีกับปีก่อนหน้า โดยคลิกที่เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่เลือก ระบบจะแสดงยอดขายรวมของธุรกิจเปรียบเทียบทั้งหมด 12 เดือน โดยสามารถเลือกปี, Pipeline และทีมที่ต้องการดูข้อมูลได้ ดังรูป

 

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบยอดขายรายเดือน จากตัวอย่างจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี 2022 และปี 2023

 

 

รายงานภาพรวม มีเครื่องมือ Smart Filter ที่สามารถกรองดูข้อมูลได้โดยเลือกปี, Pipeline และทีมได้


2. แบ่งตามทีม


แสดงข้อมูลยอดขายของทีมตามปี, Pipeline, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าที่เลือกไว้ในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ ยอดขาย และ % ยอดขายเทียบเป้า รวมถึงสามารถคลิกเลือกรายชื่อทีมเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้ โดยค่าเริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ทีมที่มียอดขายสูงสุด (สามารถเลือกได้สูงสุด 10 ทีม)

มุมมองยอดขาย: แสดงข้อมูลยอดขายของทีม สามารถเลือกทีมเพื่อเปรียบเทียบได้

มุมมอง % ยอดขายเทียบเป้า: แสดงข้อมูล % ยอดขายเทียบเป้าของทีม สามารถเลือกทีมเพื่อเปรียบเทียบได้

รายงานแบ่งตามทีม มีเครื่องมือ Smart Filter ที่สามารถกรองดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าได้

นอกจากนี้เมื่อเลือกดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 


3. แบ่งตามผู้ใช้


แสดงข้อมูลยอดขายของผู้ใช้ตามปี, Pipeline, ทีม และผู้ใช้ที่เลือกไว้ในรูปแบบกราฟและตาราง สามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ ยอดขาย และ % ยอดขายเทียบเป้า รวมถึงสามารถคลิกเลือกรายชื่อผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้ โดยค่าเริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูล 5 ผู้ใช้ที่มียอดขายสูงสุด (สามารถเลือกได้สูงสุด 10 ผู้ใช้)
มุมมองยอดขาย: แสดงข้อมูลยอดขายรายเดือนของผู้ใช้แต่ละคนและยอดขายรวม ตามปี, Pipeline, ทีม, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าที่เลือกไว้
 
 
มุมมองยอดขายและเป้า: แสดงยอดขาย, เป้ายอดขายและเปอร์เซ็นต์ยอดขายเทียบกับเป้ายอดขายของผู้ใช้แต่ละคนเป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline, ทีม, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าที่เลือกไว้

รายงานแบ่งตามผู้ใช้ มีเครื่องมือ Smart Filter ที่สามารถกรองดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ทีม, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้าที่เลือกไว้

นอกจากนี้เมื่อเลือกดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 


4. แบ่งตามสินค้า


แสดงข้อมูลยอดขายแบ่งตามสินค้าและจำนวนสินค้าที่ขายได้ในแต่ละเดือน ตามปี, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้ และป้ายกำกับสินค้าที่เลือกไว้ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้ 2 มุมมอง คือ มุมมองยอดขาย และ มุมมองจำนวนสินค้า

มุมมองยอดขาย: แสดงข้อมูลยอดขายแบ่งตามสินค้าและยอดขายรวมเป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้ และป้ายกำกับสินค้าที่เลือกไว้

มุมมองจำนวนสินค้า: แสดงข้อมูลจำนวนสินค้าที่ขายได้แบ่งตามสินค้าและจำนวนสินค้ารวมที่ขายได้เป็นรายเดือน ตามปี, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้ และป้ายกำกับสินค้าที่เลือกไว้

รายงานแบ่งตามสินค้า มี Smart Filter สามารถกรองดูข้อมูลตามปี, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้ และป้ายกำกับสินค้าที่เลือกไว้

เมื่อเลือกดูข้อมูลในมุมมองที่ต้องการแล้ว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

กรณีที่มีการสร้างและติดป้ายกำกับสินค้าไว้ สามารถดูข้อมูลยอดขายรายเดือนแบ่งตามป้ายกำกับสินค้าและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 
หมายเหตุ : เนื่องจากสินค้า 1 ตัว สามารถติดป้ายกำกับได้มากกว่า 1 ป้าย ดังนั้น ข้อมูลยอดขายรวมที่แสดงอาจจะไม่เท่ากับผลรวมยอดขายของแต่ละป้ายกำกับ