Lead Conversions

Lead Conversions 

Lead Conversions ในแต่ละวัน (Daily Lead Conversions) เป็นสถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของ Lead สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเลือกดูภาพรวมของ Lead ที่ติดต่อในทุกขั้นตอน หรือเลือกดูเฉพาะสถิติตามขั้นตอนที่ต้องการได้

Lead Conversions แบ่งตามผู้ใช้งาน (Lead Conversions by Users) สามารถดูรายละเอียดของ Lead Conversion ที่เกิดขึ้นแต่ละผู้ใช้งานแยกเป็นทีละขั้นตอนได้

Lead Conversions แบ่งตามแหล่งที่มา (Lead Conversions by Source) สามารถดูสถิติของ Lead แยกตามแหล่งที่มาของ Lead ได้

สำหรับข้อมูลสถิติที่อยู่ในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ