เช็คอิน (Check In)

เมื่อผู้ใช้มีการเช็คอินสถานที่ในหน้าจัดการ Lead เช่น การออกไปนำเสนอสินค้าและบริการ, การนัดหมายสาธิตการใช้งาน หรือออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ นอกจากระบบจะบันทึกข้อมูลสถานที่ไว้ในส่วนข้อมูล Lead แล้ว ยังสามารถดูข้อมูลสถิติการเช็คอินทั้งหมดได้ที่ R-Insights โดยคลิกเลือกเมนู "เช็คอิน (Check In)" ดังรูป 


เมื่อคลิกเข้ามายังหน้าข้อมูลสถิติการเช็คอิน จะสามารถเลือกช่วงเวลา, Lead Pipeline, ทีมและผู้ใช้ ที่ต้องการดูข้อมูลได้

เมื่อเลือกช่วงเวลา, Lead Pipeline, ทีมและผู้ใช้ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเลือกดูข้อมูลสถิติการเช็คอินได้ 3 มุมมอง คือ มุมมองแผนที่, มุมมองภาพรวม และมุมมองรายละเอียด


มุมมองแผนที่

แสดงการเช็คอินทั้งหมดในรูปแบบแผนที่ โดยแสดงข้อมูลเป็นเขตพื้นที่ที่มีการเช็คอินและแสดงจำนวนการเช็คอินในเขตพื้นที่นั้น ๆ สามารถคลิกเลือกเขตพื้นที่และคลิกตำแหน่งเช็คอินที่ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังรูป

เมื่อคลิกเขตพื้นที่ต้องการ ระบบจะแสดงข้อมูลการเช็คอินทั้งหมดในเขตพื้นที่นั้น ๆ บริเวณด้านขวา สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ ดังรูป

มุมมองภาพรวม

แสดงข้อมูลภาพรวมการเช็คอิน โดยแสดงจำนวน Lead และจำนวนเช็คอินแบ่งตามทีมและผู้ใช้

สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel โดยเลือกดาวน์โหลดข้อมูลทีมหรือข้อมูลผู้ใช้ได้ ดังรูป

มุมมองรายละเอียด

แสดงรายละเอียดวันที่, ชื่อลูกค้า, ขั้นตอนของ Lead, ครั้งที่เช็คอิน, รายละเอียดสถานที่/บันทึก และชื่อผู้ใช้ ดังรูป

สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้