รายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort

แสดง "ข้อมูลการปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น" ช่วยให้สามารถติดตามดูภาพรวมได้ว่า Lead ที่ถูกสร้างในแต่ละเดือน สามารถปิดการขายได้ในเดือนใด จำนวนเท่าไหร่ รวมถึงแสดงมูลค่าของ Lead และจำนวน Lead ที่ปิดการขาย โดยแสดงข้อมูลจากกรองด้วยรุ่นของ Lead, Pipeline, ทีม, ผู้ใช้งาน, ป้ายกำกับสินค้า และสินค้า

ผู้ดูแล (Admin) : สามารถเลือกข้อมูลเพิ่มเติมที่ Smart Filter ได้ดังนี้

 • สามารถเลือก Cohort (รุ่นของการสร้าง Lead) จากเดือนเริ่มต้น-เดือนสิ้นสุดที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยเดือนเริ่มต้น จะยึดจากเดือนที่มีข้อมูลในระบบ ส่วนเดือนสิ้นสุดจะเป็นเดือนปัจจุบัน ณ ขณะที่ดูข้อมูลเสมอ
 • สามารถเลือก Pipeline เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ตาม Pipeline ที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก ทีม เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของแต่ละทีมได้
 • สามารถเลือก ชื่อของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะข้อมูล Lead ของผู้ใช้งานที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก ป้ายกำกับสินค้า เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะป้ายกำกับสินค้าที่ต้องการได้
 • สามารถเลือก สินค้า เพื่อให้ระบบแสดงผลเฉพาะสินค้าที่ต้องการได้
 

มูลค่า Lead แสดงมูลค่าการปิดการขายของธุรกิจภาพรวมแบบรายปี แสดงข้อมูลดังนี้
Cohort : แสดงข้อมูลเดือนที่มีการสร้าง Lead (ดูข้อมูลจากบนลงล่าง)
Lead ทั้งหมด : แสดงจำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในแต่ละเดือน
Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด : แสดงจำนวน Lead ที่ปิดการขายได้ในเดือนนั้นๆ เปรียบเทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด
มูลค่าที่ปิดการขายทั้งหมด : แสดงมูลค่าปิดการขายทั้งหมดในแต่ละเดือน กรณีมีการใส่มูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลค่าของ Lead และการปิดการขาย)
เดือนที่ปิดการขาย : แสดงข้อมูลที่ปิดการขายได้ในแต่ละเดือน (ดูข้อมูลจากซ้ายไปขวา)
ทั้งหมด : จำนวนรวมของ Lead ทั้งหมด, จำนวน Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด, มูลค่าที่ปิดการขายทั้งหมด และมูลค่าปิดการขายตามแต่ละเดือน

 
จำนวน Lead แสดงจำนวน Lead ที่มีการปิดการขายของธุรกิจภาพรวมแบบรายปี แสดงข้อมูลดังนี้
Cohort : แสดงข้อมูลเดือนที่มีการสร้าง Lead (ดูข้อมูลจากบนลงล่าง)
Lead ทั้งหมด : แสดงจำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในแต่ละเดือน
Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด : แสดงจำนวน Lead ที่ปิดการขายได้ในเดือนนั้นๆ เปรียบเทียบกับจำนวน Lead ทั้งหมด
% ปิดการขาย : ค่าเฉลี่ยของจำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้าง เปรียบเทียบกับจำนวน Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด
เดือนที่ปิดการขาย : แสดงข้อมูลที่ปิดการขายได้ในแต่ละเดือน (ดูข้อมูลจากซ้ายไปขวา)
ทั้งหมด : จำนวนรวม Lead ทั้งหมด, จำนวน Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด, %ปิดการขาย ค่าเฉลี่ยของ Lead ที่ถูกสร้างเปรียบเทียบกับ Lead ที่ปิดการขาย และจำนวนปิดการขายตามแต่ละเดือน

สามารถคลิกที่เดือนที่มีการสร้าง Lead เพื่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมแบบรายเดือนได้ ดังนี้

1. แบ่งตามผู้ใช้ (By User)

แสดงข้อมูลการปิดการขายในมุมมอง Cohort ของผู้ใช้แบบรายคน โดยสามารถดูข้อมูลได้ทั้งในมุมมอง มูลค่า Lead และจำนวน Lead ดังนี้

 • ผู้ใช้ : รายชื่อผู้ใช้งานแบบรายคน
 • Lead ทั้งหมด : จำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก
 • Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด : จำนวน Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก และปิดการขายได้
 • มูลค่าที่ปิดการขายทั้งหมด : มูลค่า Lead ทั้งหมดที่ถูกสร้างในช่วงเวลาที่เลือก และปิดการขายได้
 • เดือนที่ปิดการขาย : มูลค่าการปิดการขายแต่ละเดือน

สามารถเลือกดูในมุมมอง จำนวน Lead ได้ โดยจะมีข้อมูลเวลาเฉลี่ยในการปิดการขายเป็นจำนวนวัน ชั่วโมง และนาที

2. แบ่งตามสินค้า (By Product)

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามสินค้า กรณีมีการเพิ่มสินค้าในระบบ R-CRM และใส่มูลค่า Potential หรือสร้างใบเสนอราคาไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้ และมีสรุปข้อมูลปิดการขายที่ด้านบนตาราง คือ Lead ทั้งหมด, Lead ที่ปิดการขายทั้งหมด, % ปิดการขาย, มูลค่าที่ปิดการขายทั้งหมด และเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดการขาย 

หมายเหตุ : กรณีสินค้าแสดงเป็น "ไม่ระบุ" เนื่องจากมีการใส่ มูลค่า Potential แบบไม่ระบุสินค้า

สามารถเลือกดูในมุมมอง จำนวน Lead ได้

3. แบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า (By Product Label)

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตามป้ายกำกับสำหรับสินค้า กรณีมีการเพิ่ม ป้ายกำกับสำหรับสินค้า และติดป้ายกำกับที่รายการสินค้าไว้ โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

หมายเหตุ : กรณีป้ายกำกับสำหรับสินค้าแสดงเป็น "ไม่ระบุ" เนื่องจากใส่มูลค่า Potential แบบไม่ระบุสินค้า หรือสินค้าที่ปิดการขายไม่มีการติดป้ายกำกับ

สามารถเลือกดูในมุมมอง จำนวน Lead ได้

4. แบ่งตามแหล่งที่มา (By Source)

แสดงข้อมูลปิดการขายแบ่งตาม แหล่งที่มาของ Lead โดยแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานแบ่งตามผู้ใช้

สามารถเลือกดูในมุมมอง จำนวน Lead ได้

การแสดงผลของสีในรายงานปิดการขายในมุมมอง Cohort

หลักเกณฑ์ในการแสดงผลทั้งรูปแบบมูลค่า Lead และจำนวน Lead มีความหมายเหมือนกัน ดังนี้
สีเข้มที่สุด คือ มูลค่ามากที่สุด และจำนวนมากที่สุด ไล่ระดับจากสีเข้มไปสีอ่อน โดยอิงตามกลุ่ม ซึ่งจะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม
ตัวอย่างเช่น ยอดรวมสูงสุด 1,000,000 บาท เอามาหาร 5 กลุ่ม ก็จะเป็นกลุ่มละ 200,000 บาท แสดงผลดังต่อไปนี้

 คือ มูลค่าเป็น 0
 คือ ตั้งแต่ 1 ถึง 200,000
 คือ ตั้งแต่ 200,001 ถึง 400,000 
 คือ ตั้งแต่ 400,001 ถึง 600,000
 คือ ตั้งแต่ 600,001 ถึง 800,000
 คือ ตั้งแต่ 800,001 ถึง 1,000,000

 

สำหรับข้อมูลรายงานปิดการขายของ Lead แต่ละรุ่น (Cohort) ที่ปรากฎในรูปแบบตาราง จะสามารถ Export และจัดเก็บเป็นไฟล์ Excel ได้ โดยคลิกที่  (Action Menu) ที่มุมบนขวาของตาราง จากนั้นคลิกคำสั่ง "ดาวน์โหลด Excel" และบันทึกไฟล์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยค่ะ ซึ่งสามารถ Export ข้อมูลได้ไม่เกิน 12 รุ่น