การบริหารจัดการรายการจอง

เมื่อมีผู้ใช้งานทำรายการจอง ข้อมูลรายการจองทั้งหมดจะแสดงที่เมนู "รายการจอง" (Booking) โดยผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลรายการจอง, สร้างรายการจอง, Export ข้อมูลรายการจอง และเปลี่ยนสถานะรายการจองได้ 

1. การสร้างรายการจองโดยผู้ดูแลระบบ

 • คลิกเมนู "รายกาารจอง" (Booking)
 • หากมีการรับนัดการจองผ่านช่องทางอื่น ๆ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายการจองได้โดยคลิก +สร้าง 

    

 
 • สร้างรายการจองโดยเลือก รีซอร์ส (Resource), บริการ (Service), เลือกวันและเวลาที่ต้องการ 
  และกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วคลิก “สร้างรายการจอง” 
 

 

2. เลือกการแสดงผลรายการจอง

 • แบบรายการ (List View) แสดงรายละเอียดเรียงตามวันที่ทำรายการจอง (Created Date), วันที่/เวลาที่จองบริการ (From),
  วันสิ้นสุดบริการ (To), รายการที่เลือกใช้บริการ (Service), รีซอร์ส (Resource), หมายเลขการจอง (Booking Number),
  รายละเอียดข้อมูลผู้จอง, สถานะการจอง (Status) 


 •  แบบปฏิทิน (Calendar View) แสดงรายการจองในรูปแบบปฏิทิน โดยสามารถเลือกดูแบบรายเดือน รายสัปดาห์
  หรือรายวันได้ สามารถคลิกดูข้อมูลรายการจองและเปลี่ยนสถานะการจองได้

หมายเหตุ : สถานะของรายการจองมีดังนี้

 • สำรอง (Waiting) : ในกรณีมี Resource ประเภทหลาย Unit และตั้งค่าให้มี คิวสำรอง (Waiting Unit) ได้ 
  โดยรายการจองที่เป็นคิวสำรองต้องรอการยืนยันจากผู้ดูแลระบบเท่านั้น
 • รอยืนยัน (Pending) : ในกรณีเลือกประเภทการยืนยันของรีซอร์สเป็นแบบยืนยันโดยผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ใช้งานทำรายการจองสถานะรายการจองจะเป็นรอยืนยัน โดยผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะรายการจองเป็นยืนยันได้
 • ยืนยัน (Confirmed) : รายการจองที่ได้รับการยืนยันแล้ว โดยเกิดจาก 2 กรณีคือ
  - กรณีเลือกประเภทการยืนยันของรีซอร์สเป็นแบบยืนยันอัตโนมัติ
  - กรณีที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนสถานะของรายการจองจากคิวสำรองหรือรอยืนยันเป็นสถานะยืนยัน
 • ยกเลิก (Canceled) : รายการจองถูกยกเลิกโดยผู้ดูแลระบบ

 

ตัวอย่างการเปลี่ยนสถานะรายการจอง

*หมายเหตุ : เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะรายการจองผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลและ SMS ตามข้อมูลในรายละเอียดรายการจอง

3. การส่งออกข้อมูลการจอง (Export) 

สามารถ Export รายการจองทั้งหมดหรือสามารถเลือกค้นหาข้อมูลรายการจองที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกวัน, รีซอร์ส, บริการ หรือสถานะรายการจองที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก Export 

4. การค้นหาข้อมูลรายการจอง

ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหารายการจองที่ต้องการได้ดังนี้

1. สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดเพื่อค้นหารายการจอง

(*ระบบจะค้นหาจากชื่อบริการ, ชื่อรีซอร์ส, หมายเลขการจอง, ชื่อผู้จอง และ หมายเหตุ)

2. สามารถเลือกค้นหาได้ตามวันที่สร้างรายการจอง, วันที่จอง , รีซอร์ส, บริการ, สถานะ 

3. สามารถค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยคลิกที่ไอคอนตัวกรองดังภาพ เลือกข้อมูลตามต้องการและคลิกค้นหา