การตั้งค่าทั่วไป

วิธีการตั้งค่าทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

1. สังเกตที่แถบเมนู คลิกปุ่ม "ตั้งค่า" Setting

2. คลิกเลือก "ตั้งค่าทั่วไป" (General) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าข้อมูลธุรกิจ (Business Info),

การแจ้งเตือนผู้จอง (User reminder), ตั้งค่าการจองต่อเนื่องสูงสุด (Max booking days setting), 

ชื่อเรียกหน่วยของรีซอร์ส (Naming of Resource units), 

การจำกัดการจองต่อคนต่อวัน (Max booking of user per day) 

ข้อมูลธุรกิจ (Business Info) : ส่วนของข้อมูลธุรกิจจะแสดงในอีเมลสรุปการจองและแจ้งเตือน 

เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ทำการจองสามารถติดต่อเจ้าของธุรกิจได้ ดังภาพแสดงตัวอย่างอีเมลยืนยันการจองบริการ

การแจ้งเตือนผู้จอง (User reminder) : ตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ใช้งานล่วงหน้า โดยเลือกได้ดังนี้

  • แจ้งเตือนในวันที่จอง (On the day)
  • แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 วัน (1 day before)
  • แจ้งเตือนล่วงหน้า 2 วัน (2 days before)

 

ภาพตัวอย่าง SMS แจ้งเตือนการทำรายการจอง

ตั้งค่าการจองต่อเนื่องสูงสุด (Max booking days setting) : ตั้งค่าการจองต่อเนื่องสูงสุดที่ User สามารถจองได้ 

กรณีมีบริการประเภทจองรายวันและจองข้ามคืน

ชื่อเรียกหน่วยของรีซอร์ส (Naming of Resource units) : กำหนดชื่อเรียกหน่วยของรีซอร์สในกรณีตั้งค่า 

Resource แบบ Multiple units เช่น ที่นั่ง, คน เป็นต้น

การจำกัดการจองต่อคนต่อวัน (Max booking of user per day)ตั้งค่าการจำกัดการจองต่อคนต่อวันที่ใช้บริการ 

เช่น Max booking = 1 หมายถึง ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถจองได้ 1 รายการต่อวันที่ใช้บริการเท่านั้น 

*ตรวจสอบผู้ใช้งานโดยอีเมลหรือเบอร์โทร