ตั้งค่ารูปแบบ sms


เมื่อผู้จองทำรายการจองบริการ ผู้จองจะได้รับข้อความ SMS) แจ้งสถานะการจอง คิวสำรอง (Waiting), 

รอยืนยัน (Pending), ยืนยัน (Confirm), ยกเลิก (Canceled), แจ้งเตือน (Reminder) ซึ่งรูปแบบ SMS 

สามารถตั้งค่าได้โดยมีวิธีการดังนี้

1. สังเกตที่แถบเมนู คลิกปุ่ม "ตั้งค่าอีเมล" Setting

2. คลิกเลือก "ตั้งค่ารูปแบบข้อความ" (SMS Templates) 

3. คลิกเลือกสถานะ ใส่ข้อความ SMS ตามต้องการ (จำกัดไม่เกิน 70 ตัวอักษร) โดยหากต้องการแสดงข้อมูลการจอง

ในข้อความ เช่น ชื่อผู้จอง ชื่อบริการที่จอง เลือก +Add ข้อมูลจากกล่อง โค้ดข้อมูลการจอง (Message Code) 

เมื่อมีการเพิ่มโค้ดข้อมูลการจองในข้อความ ระบบจะแทนที่โค้ดนั้นด้วยข้อมูลการจอง

4. เมื่อแก้ไขข้อความเรียบร้อยแล้วสามารถคลิก Preview เพื่อดูตัวอย่าง 

5. หากต้องการใช้รูปแบบ SMS ที่กำหนดเองคลิก Update และคลิกเลือก “Use custom template”