รายงานการจอง


ในระบบบริหารจัดการรายการจองมีรายงานสรุปผลต่างๆ สามารถเลือกดูเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน แสดงภาพรวมการจองทั้งหมด service/resource ที่มีการจองสูงสุด, จำนวน New User/Returning User เป็นต้น 

วิธีการดูรายงานมีดังนี้

1. ที่แถบเมนู คลิกเลือกเมนู "รายงาน" (Report)

2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน สัปดาห์นี้ (This Week0), สัปดาห์ที่แล้ว (Last Week), เดือนนี้ (This Month),

เดือนที่แล้ว (Last Month), ปีนี้ (This Year), ปีที่แล้ว (Last Year)

3. เมื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงานแล้ว จะสามารถดูรายงานการจองได้ดังนี้ 

  • จำนวนการจองทั้งหมด (All bookings)
  • จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด (All users)
  • จำนวนการจองตามช่วงเวลาที่เลือก เช่น สัปดาห์นี้ (This week's booking)
  • จำนวนผู้ใช้ตามช่วงเวลาที่เลือก เช่น สัปดาห์นี้ (This week's user)
  • กราฟ (Graph) : แสดงรายการ Top 5 รีซอร์สที่มีการจองสูงสุด และ Top 5 แท็กที่มีการจองสูงสุด
    โดยเปรียบเทียบระหว่าง Booking, New Users และ Returning Users
  • แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) : แสดงข้อมูลผู้ใช้ใหม่ต่อผู้ใช้ที่กลับมาใหม่ และแสดงข้อมูลเเหล่งที่มาระหว่างผู้ดูแลระบบและการจองที่มาจาอวิตเจ็ต
  • แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) : แสดงข้อมูลผู้ใช้โดยแยกตามวันและเวลา