สามารถตั้งค่าและเพิ่มรายการข้อมูลได้โดยคลิกเลือกเมนู "ฟังก์ชัน" (Micro Function) เลือกฟังก์ชัน "รายการข้อมูล (Info List)"

กรณีคลิกเพิ่มฟิลด์ สามารถเลือกประเภทของฟิลด์ได้ดังนี้
  • Text : รับข้อมูลตัวอักษร
  • Number : รับข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยเฉพาะ
  • Text Area : รับข้อมูลตัวอักษรที่มีความยาวหลายบรรทัด  เช่น ที่อยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม เป็นต้น
  • Tel. : รับข้อมูลที่เป็นเบอร์โทรศัพท์โดยเฉพาะ
  • Email : รับข้อมูลที่เป็นอีเมลโดยเฉพาะ
  • URL : รับข้อมูลในรูปแบบลิงก์ URL 
  • HTML : รับข้อมูลในรูปแบบ HTML Code