R-Ads เครื่องมือช่วยในการทำโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

R-Ads เครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงบัญชี Google Ads ของคุณ เพื่อใช้งานร่วมกับ R-Widget ซึ่งจะช่วยเก็บข้อมูลสถิติการใช้งาน และพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อ  หรือต่อยอดใช้งานร่วมกับเครื่องมือ R-Dynamic  เพื่อทำโฆษณาแบบ Dynamic Retargeting  และสำหรับธุรกิจที่ใช้งาน R-CRM สำหรับบริหารจัดการ Lead จากเว็บไซต์ สามารถเลือกส่งข้อมูล Offline Conversions ของแต่ละขั้นตอนกลับไปยังบัญชีโฆษณาได้ ช่วยให้สามารถวัดผลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบ RMP และคลิก "R-Ads" เพื่อเริ่มต้นใช้งาน