การชำระเงิน (Payment)

เมนู "การชำระเงิน" (Payment) แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายและรายละเอียดประวัติการชำระเงินดังนี้

1. แสดงข้อมูลยอดเงินคงเหลือ, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายวัน และระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้

2. แสดงกราฟข้อมูลระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้โดยคำนวณจากยอดเงินคงเหลือ

3. แสดงข้อมูลประวัติการชำระเงินล่าสุด