เป้ายอดขาย (Sales Target)

ฟังก์ชัน เป้ายอดขาย (Sales Target) เป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าทีมขายหรือผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเป้ายอดขายรายเดือนของผู้ใช้แต่ละคนได้ โดยผู้ใช้แต่ละคนจะสามารถเห็นเป้ายอดขาย, ยอดขายของตนเองที่ทำได้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้ายอดขายในหน้าจัดการ Lead ดังตัวอย่าง 

การกำหนดเป้ายอดขาย

1. เจ้าของธุรกิจ หัวหน้าทีมขายหรือผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล สามารถกำหนดเป้ายอดขายโดยไปที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings) ในหัวข้อการจัดการ Lead เลือกเมนู "เป้ายอดขาย" (Sales Target) จากนั้นคลิก "สร้างเป้ายอดขาย" ดังรูป 

2. เมื่อคลิกสร้างเป้ายอดขายแล้ว สามารถกำหนดเป้ายอดขายโดยตั้งค่าได้ดังนี้

  • Pipeline : เลือก Pipeline ที่ต้องการใช้งาน
  • ชื่อเป้ายอดขาย : ตั้งชื่อเป้ายอดขายตามต้องการ
  • สถานะ : เลือกเปิด/ปิดการใช้งาน
 
 
3. เมื่อกรอกข้อมูลเบื้องต้นและคลิกบันทึกเรียบร้อยแล้ว สามารถกำหนดเป้ายอดขายโดยเลือกปีและทีมต้องการ ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ใช้ทั้งหมดในทีมที่เลือก จากนั้นสามารถกรอกเป้ายอดขายของผู้ใช้แต่ละคนโดยเป็นการกำหนดยอดขายแบบรายเดือนตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมของปีที่เลือก เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก
 
 
4. เมื่อกำหนดเป้ายอดขาย และบันทึกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลเป้ายอดขาย, สถานะ และการแก้ไขล่าสุด ดังรูป สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงเป้ายอดขาย รวมถึงสามารถสร้างเป้ายอดขายสำหรับทีมหรือ Pipeline อื่น ๆ เพิ่มเติมได้
 
 

 
 
  

การแสดงผลสำหรับผู้ใช้

สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดเป้ายอดขาย เมื่อเข้ามายังหน้าจัดการ Lead และเลือกใช้งาน Pipeline ที่มีการกำหนดเป้ายอดขายไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลยอดขายที่ทำได้เทียบกับเป้ายอดขาย และแสดงจำนวน Lead ที่ปิดการขายได้ในเดือนนั้น ๆ ดังรูป

หากมีการบันทึกมูลค่าของ Lead ทั้งในรูปแบบของมูลค่า Potential หรือมูลค่าของใบเสนอราคา เมื่อเลื่อนขั้นตอนของ Lead เข้าสู่ขั้นตอนปิดการขาย จะสามารถเลือกบันทึกยอดขายได้ โดยระบบแสดงข้อมูลยอดขายเทียบกับเป้ายอดขาย ดังรูป

สามารถใช้เมาส์ชี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยข้อมูลที่แสดงมีดังนี้

1. แสดงยอดขายที่ทำได้ในเดือนนั้น ๆ และแสดงกราฟเปอร์เซ็นต์ยอดขายที่ทำได้เทียบกับเป้ายอดขายทั้งของตนเองและของทีม

2. รายละเอียดยอดขาย, เป้ายอดขายและเปอร์เซ็นต์ยอดขายที่ทำได้เทียบกับเป้ายอดขายทั้งของตนเองและของทีม

3. จำนวน Lead ที่ปิดการขายได้ในเดือนนั้น ๆ 

4. มูลค่าต่อ Lead : ค่าเฉลี่ยมูลค่าของ Lead ที่ปิดการขายได้ในเดือนนั้น ๆ

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนมือมือถือกรณีใช้งานผ่าน Readyplanet หรือบนเบราว์เซอร์