แดชบอร์ด, Unsubscribe และอื่น ๆ


เมื่อมีการซื้อเครดิต และสร้างแคมเปญสำหรับส่งข่าวสาร โปรโมชั่นในระบบ R-Message จะสามารถดูข้อมูลสถิติการส่งข้อความและตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้เครดิตได้ ดังนี้

1. แดชบอร์ด (Dashboard)

เมนู "แดชบอร์ด (Dashboard)" แสดงกราฟข้อมูลสถิติการส่ง SMS และอีเมล 6 เดือนล่าสุดของธุรกิจ (จำนวนที่ส่งสำเร็จ) โดยสามารถนำเมาส์ไปชี้บริเวณกราฟ เพื่อดูจำนวนได้ ดังรูป

  


 

2. ประวัติการใช้เครดิต (Credit Usage)

เมนู "ประวัติการใช้เครดิต (Credit Usage)" แสดงข้อมูลการใช้เครดิตทั้งหมด โดยแสดงข้อมูล วัน/เวลา, แคมเปญ, เครดิตต่อ 1 ผู้รับ, จำนวนผู้รับ, เครดิตที่ใช้, เครดิตที่คืน (กรณีส่งไม่สำเร็จ) และเครดิตที่ใช้จริง ดังรูป

สามารถคลิกเลือกดูประวัติการใช้เครดิตของแคมเปญ SMS และอีเมลทั้งหมดได้ โดยสามารถคลิกเลือกเรียงตามวันเวลา, แคมเปญ, จำนวนเครดิตต่อ 1 ผู้รับ, จำนวนผู้รับ และจำนวนเครดิต ได้ดังรูป

หมายเหตุ : เมื่อสร้างแคมเปญส่ง SMS เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง ซึ่งระบบจะหักเครดิตทันที ในระหว่างนั้นระบบจะรออัปเดตสถานะการส่งจากผู้ให้บริการเครือข่าย (รออัปเดตข้อมูลประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง) โดยแคมเปญที่อยู่ระหว่างรออัปเดตสถานะจะแสดงสัญลักษณ์   และเมื่ออัปเดตสถานะการส่งเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลเครดิตที่คืน (กรณีส่งไม่สำเร็จ) และเครดิตที่ใช้จริง ดังรูป 

  


 

 

3.  ข้อมูล Unsubscribe

เมื่อมีการสร้างแคมเปญเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นทาง SMS และอีเมล ผู้ที่ได้รับ SMS หรืออีเมลจะสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากธุรกิจได้โดยคลิกลิงก์ "Unsubscribe"

ช่องทาง SMS กรณีที่มีการเพิ่มลิงก์ Unsubscribe ไว้ตอนสร้างแคมเปญ ลิงก์ Unsubscribe จะแสดงส่วนท้ายของข้อความ สามารถคลิกเพื่อยกเลิกรับ SMS ได้ ดังรูป

ช่องทางอีเมล ลิงก์ Unsubscribe จะอยู่ส่วนท้ายของอีเมล สามารถคลิกเพื่อยกเลิกรับอีเมลได้ ดังรูป

กรณีที่มีผู้ใช้งานยกเลิกรับ SMS หรืออีเมล ผู้ดูแลสามารถดูข้อมูล รวมถึงบริหารจัดการข้อมูลได้ที่เมนู "ข้อมูล Unsubscribe" โดยระบบจะแสดงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และอีเมล, วัน/เวลาที่ยกเลิก และแคมเปญที่กดยกเลิก ดังรูป

ค้นหาข้อมูล

สามารถค้นหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ยกเลิกรับ SMS ได้ โดยคลิกที่แท็บ "SMS" และพิมพ์เบอร์โทรศัพท์เพื่อค้นหาข้อมูล

สามารถค้นหาอีเมลได้โดยคลิกที่แท็บ "อีเมล" และกรอกอีเมลเพื่อค้นหาได้ ดังรูป

เพิ่ม Unsubscribe

สำหรับช่องทาง SMS หากมีผู้ใช้งานแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกรับ SMS ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่แท็บ "SMS" จากนั้นคลิก "เพิ่ม Unsubscribe" และใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการยกเลิกรับ SMS ได้ ดังรูป

สำหรับช่องทางอีเมล หากมีผู้ใช้งานแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกรับอีเมล ผู้ดูแลระบบสามารถคลิกที่แท็บ "อีเมล" จากนั้นคลิก "เพิ่ม Unsubscribe" และใส่อีเมลที่ต้องการยกเลิกได้ ดังรูป

ลบ Unsubscribe

กรณีมีเบอร์โทรศัพท์ที่เคยขอยกเลิกรับ SMS ไว้ ต้องการกลับมารับ SMS ใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถลบเบอร์โทรศัทพ์ออกจากรายการ Unsubscribe ได้ โดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการและคลิกสัญลักษณ์    เพื่อลบข้อมูล ดังรูป

กรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกรับอีเมลไว้ ต้องการกลับมารับอีเมลใหม่ ผู้ดูแลระบบสามารถลบอีเมลออกจากรายการ Unsubscribe ได้ โดยค้นหาอีเมลที่ต้องการและคลิกสัญลักษณ์    เพื่อลบข้อมูล ดังรูป

 


  

 

4. ตั้งค่า

เมนู "ตั้งค่า" เป็นส่วนสำหรับการตั้งค่า "ชื่อธุรกิจ" สำหรับส่ง SMS โดยชื่อธุรกิจจะถูกนำไปใช้งานในกรณีที่ใช้ชื่อผู้ส่งเป็น InfoSMS เท่านั้น

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ชื่อธุรกิจจะถูกนำไปแสดงเป็นคำเริ่มต้นของข้อความ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบได้ว่าเป็น SMS จากธุรกิจใด กรณีที่ใช้ชื่อผู้ส่งเป็น "InfoSMS"