สถิติโฆษณา

 

 

 สถิติโฆษณาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ค่ะ 

- R-Dynamic สำหรับ Google
- R-Dynamic สำหรับ Facebook

ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติและสามารถเลือกดูได้ดังนี้ค่ะ 

- สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูสถิติได้ 

- สามารถเลือกดูกราฟได้ ว่าต้องการดูกราฟเป็นสถิติของอะไร อาทิเช่น สถิติยอด Clicks, ยอดโฆษณา เป็นต้น

 

 
หมายเหตุ 
  • Impressions  คือ จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาออกไป 
  • Click คือ จำนวนการคลิกโฆษณา
  • CPC (Cost Per Click) คือ การจ่ายเงินคลิกต่อคลิก
  • CTR (Click through Rate) คือ เปอร์เซ็นในการคลิกโฆษณา (จำนวนคลิกที่โฆษณาได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ) 
  • Cost คือ ค่าใช้จ่าย
  • Avg. CPM คือ ราคาเฉลี่ยที่ต้องจ่ายเมื่อโฆษณาแสดงครบ 1,000 ครั้ง
  • Avg. CPC คือ ค่าเฉลี่ยของราคาที่จ่ายต่อคลิก